1. Dự báo cơ sở lưu trú

Để đảm bảo nhu cầu về cơ sở lưu trú cho khách du lịch khi đến Khu du lịch hồ Hòa Bình từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đến năm 2030, vấn đề dự báo và đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú là yêu cầu rất quan trọng. Hiện nay ở Hòa Bình nói chung và Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình nói riêng đang thiếu những khách sạn có quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế trên 3 sao; do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay. Việc dự báo nhu cầu về cơ sở lưu trú được căn cứ vào tổng số khách, số ngày lưu trú trung bình của khách, công suất sử dụng buồng trung bình, cũng như số người nghỉ trong một buồng; và được tính theo công thức sau:

Nhu cầu
buồng lưu trú =

Số lượt khách

*

Ngày lưu trú trung bình

 

365 ngày

*

Hệ số
chung buồng

*

Công suất buồng
trung bình

           

Căn cứ vào các chỉ tiêu trên, nhu cầu về cơ sở lưu trú của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình từ nay đến năm 2030 được tính toán và phân bổ cụ thể ở bảng sau.


Dự báo nhu cầu cơ sở lưu trú cho Khu du lịch hồ Hòa Bình

Stt

Hạng mục

Đơn vị
 tính

2015

2020

2025

2030

Tăng trưởng bình quân

2015-
2020

2020-
2025

2025
- 2030

1

Khách quốc tế có lưu trú

Lượt khách

1.500

4.000

9.000

20.000

21,67%

17,61%

17,32%

1.1

Số ngày lưu trú bình quân

ngày

1,2

1,4

1,6

1,8

     

1.2

Số ngày khách quốc tế

ngày khách

1.800

5.600

14.400

36.000

25,48%

20,79%

20,11%

2

Khách nội địa có lưu trú

Lượt khách

19.300

50.000

120.000

260.000

20,97%

19,14%

16,72%

2.1

Số ngày lưu trú bình quân

ngày

1,2

1,3

1,4

1,5

     

2.2

Số ngày khách nội địa

ngày khách

23.160

65.000

168.000

390.000

22,92%

20,91%

18,35%

3

Nhu cầu buồng lưu trú

buồng

80[1]

170

410

830

16,27%

19,25%

15,15%

3.1

Nhu cầu của khách quốc tế

buồng

10

10

30

70

     

3.2

Nhu cầu của khách nội địa

buồng

70

160

380

760

     
 

 - Hệ số chung buồng khách quốc tế

 

2,0

2,0

2,0

2,0

     
 

 - Hệ số chung buồng khách nội địa

 

2,0

2,0

2,0

2,0

     
 

 - Công suất buồng

 

45%

55%

60%

70%

     

4

Nhu cầu buồng của tỉnh Hòa Bình

buồng

 

4.444

6.750

10.428

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với tỉnh Hòa Bình

   

3,83%

6,07%

7,96%

     

5

Nhu cầu buồng của vùng TDMNBB

buồng

 

41.000

57.000

68.000

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với vùng

   

0,41%

0,72%

1,22%

     

6

Nhu cầu buồng lưu trú của cả nước

buồng

 

580.000

754.000

900.000

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với cả nước

   

0,03%

0,05%

0,09%

     

Số liệu hiện trạng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình cung cấp .
Dự báo của chuyên gia Viện NCPT  Du lịch.

 

  1. Dự báo nguồn nhân lực du lịch

Căn cứ vào số lượng buồng lưu trú được dự báo ở trên, căn cứ vào chỉ tiêu lao động bình quân cho một buồng của cả nước cũng như khu vực (trung bình 1 buồng có 1,5 - 1,6 lao động trực tiếp) và số lao động gián tiếp ngoài xã hội (1 lao động trực tiếp tương ứng với 2 lao động gián tiếp), căn cứ vào thực tế ở Hòa Bình hiện nay…, nhu cầu về lao động của Khu du lịch hồ Hòa Bình đến năm 2030 được tính toán cụ thể ở bảng sau:

Dự báo chỉ tiêu lao động

Stt

Hạng mục

Đv
 tính

2020

2025

2030

 
 

1

Lao động trực tiếp[2]/phòng

người

1,50

1,60

1,60

 

2

Lao động gián tiếp[3]/Lao động trực tiếp

người

2,00

2,00

2,00

 

Dự báo chỉ tiêu việc làm của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Stt

Hạng mục

Đv
tính

2020

2025

2030

Tăng trưởng bình quân

2020-
2025

2025
- 2030

1

Lao động trực tiếp

người

300

700

1.300

18,47%

13,18%

2

Lao động gián tiếp

người

600

1.400

2.600

18,47%

13,18%

3

Tổng số lao động của Khu DLQG Hồ Hòa Bình

người

900

2.100

3.900

18,47%

13,18%

4

Nhu cầu lao động du lịch của tỉnh Hòa Bình

người

14.664

26.325

46.926

12,41%

12,26%

 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với tỉnh Hòa Bình

 

6,14%

7,98%

8,31%

   

5

Nhu cầu lao động du lịch của vùng TDMNBB

người

204.000

270.000

386.000

5,77%

7,41%

 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với vùng

 

0,44%

0,78%

1,01%

   

6

Nhu cầu lao động của cả nước

người

2.958.000

3.570.000

4.760.000

3,83%

5,92%

 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với cả nước

 

0,03%

0,06%

0,08%

   

Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Dự báo của chuyên gia Viện NCPT  Du lịch.

 

Dự báo nhu cầu nhân lực trực tiếp du lịch của Khu Du lịch hồ Hòa Bình đến năm 2030

Stt

Chỉ tiêu

Đv
tính

Năm 2020

Năm 2025

Năm 2030

 

Tổng số

Người

300

700

1.300

1

Theo lĩnh vực

 

 

 

 

1.1

Khách sạn, nhà hàng

Người

150

350

660

1.2

Lữ hành, vận chuyển

Người

45

105

190

1.3

Dịch vụ khác

Người

105

245

450

2

Theo trình độ đào tạo

 

 

 

 

2.1

Trên đại học

Người

1

5

10

2.2

Đại học, cao đẳng

Người

40

90

180

2.3

Trung cấp và tương đương

Người

60

140

260

2.4

Sơ cấp

Người

90

200

350

2.5

Dưới sơ cấp (học nghề tại chỗ)

Người

109

265

500

3

Theo loại lao động

 

 

 

 

3.1

Lao động quản lý

Người

30

70

130

3.2

Lao động nghiệp vụ

Người

270

630

1.170

 

- Lễ tân

Người

22

50

95

 

- Phục vụ buồng

Người

30

70

130

 

- Phụ vụ bàn, bar

Người

47

110

210

 

- Chế biến món ăn

Người

25

55

100

 

- Hướng dẫn

Người

15

35

60

 

- Văn phòng du lịch, đại lý lữ hành

Người

25

60

110

 

- Nhân viên khác

Người

105

250

465

 

 

 

[2] Lao động trực tiếp là số lao động làm việc trong các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ du lịch khác.

[3] Lao động gián tiếp là lao động tham gia vào các hoạt động có liên quan đến hoạt động du lịch.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân