Tổng thu từ khách du lịch bao gồm tất cả các nguồn thu do khách du lịch chi trả trong thời gian đi du lịch ở một địa phương, một điểm đến, đó là nguồn thu nhập từ dịch vụ lưu trú và ăn uống; từ dịch vụ vận chuyển khách du lịch; dịch vụ lữ hành và tư vấn du lịch; mua sắm hàng hóa; từ các dịch vụ khác như Bưu điện, Ngân hàng, Y tế, Bảo hiểm, dịch vụ vui chơi giải trí…

Việc thống kê và tính toán tổng thu từ khách du lịch ở Khu du lịch hồ Hòa Bình sẽ được dựa trên tổng số lượt khách đến (có lưu trú và không lưu trú), số ngày lưu trú trung bình trên địa bàn và khả năng chi tiêu trung bình trong 1 ngày của mỗi khách du lịch. Trong giai đoạn hiện nay (năm 2015) ở Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, khách du lịch chi tiêu còn thấp, tính trung bình mỗi khách quốc tế chi tiêu trong một ngày khoảng 273.000 đồng (tương đương 13,0 USD), riêng đối với khách có lưu trú thì mức chi tiêu trung bình khoảng 35 USD/người/ngày; còn đối với khách du lịch nội địa thì mức chi tiêu trung bình khoảng 126.000 đồng/người/ngày (tương đương 6 USD), riêng đối với khách có lưu trú thì mức chi tiêu trung bình khoảng 20 USD/người/ngày. Căn cứ vào mức chi tiêu trung bình của khách du lịch đã được dự báo trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó có xác định cụ thể mức chi tiêu trung bình ở các vùng miền khác nhau); căn cứ vào mức chi tiêu và giá tiêu dùng thực tế tại Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Hòa Bình…, dự kiến mức độ chi tiêu của khách du lịch đến Khu du lịch hồ Hòa Bình trong những năm tới như sau: 

Bảng 11. Dự báo mức chi tiêu bình quân

Stt

Hạng mục

Đv
 tính

2015

2020

2025

2030

Tăng trưởng bình quân

2015-
2020

2020-
2025

2025
- 2030

1

Khách quốc tế có lưu trú

USD/
ngày

35

50

70

100

7,39%

6,96%

7,39%

2

Khách nội địa có lưu trú

USD/
ngày

20

30

50

80

8,45%

10,76%

9,86%

3

Khách quốc tế không lưu trú

USD/
ngày

13

20

30

50

9,00%

8,45%

10,76%

4

Khách nội địa không lưu trú

USD/
ngày

6

12

20

40

14,87%

10,76%

14,87%

          Tổng thu từ khách du lịch của Khu du lịch hồ Hòa Bình đến năm 2030 được đưa ra ở bảng dưới đây:

 

Dự báo tổng thu từ khách du lịch của Khu du lịch hồ Hòa Bình

Stt

Hạng mục

Đv
tính

2015

2020

2025

2030

Tăng trưởng bình quân

2015-
2020

2020-
2025

2025
- 2030

1

Thu từ khách quốc tế có lưu trú

tr.USD

0,06

0,28

1,01

3,60

34,76%

29,20%

28,99%

2

Thu từ khách nội địa có lưu trú

tr.USD

0,46

1,95

8,40

31,20

33,31%

33,92%

30,01%

3

Thu từ khách quốc tế không lưu trú

tr.USD

0,22

0,50

1,26

3,70

     

4

Thu từ khách nội địa không lưu trú

tr.USD

2,23

6,61

16,96

47,84

     

5

Tổng thu từ khách du lịch của Khu DLQG Hồ Hòa Bình

tr.USD

2,98

9,34

27,63

86,34

25,69%

24,22%

25,60%

tỷ đồng

63

196

580

1.813

 

 

 

6

Tổng thu từ khách du lịch của tỉnh Hòa Bình

tr. USD

 

118,50

255,48

520,34

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với tỉnh Hòa Bình

   

7,88%

10,81%

16,59%

     

7

Tổng thu từ khách du lịch của vùng TDMNBB

tr. USD

 

1.160

1.840

2.560

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với vùng

   

0,81%

1,50%

3,37%

     

8

Tổng thu từ khách du lịch của cả nước

tr. USD

 

18.500

26.600

35.200

     
 

Tỷ lệ của Khu DLQG Hồ Hòa Bình so với cả nước

   

0,05%

0,10%

0,25%

     

Ghi chú: Tính theo tỷ giá 1USD = 21.000 đồng.

Số liệu hiện trạng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình cung cấp
Dự báo của chuyên gia Viện NCPT  Du lịch.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân