1.  Đào tạo nguồn nhân lực

1.1. Nội dung

Nguồn nhân lực của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình hiện tại chủ yếu là lao động phổ thông do đó trong giai đoạn tới Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình sẽ thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ cán bộ quản lý du lịch và lao động được đào tạo chuyên ngành, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng du lịch. Định hướng đào tạo nguồn nhân lực sẽ tập trung vào các nội dung chính:

 • Đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch ở các cấp quản lý theo hướng tăng cả số lượng lẫn chất lượng, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý hiện tại được nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức về du lịch thông qua các chương trình phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước cũng như tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

 • Đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho ngành du lịch, đặc biệt là nhân lực làm việc trong các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí…

 • Thu hút nguồn nhân lực trẻ và có khả năng thông qua chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

 • Lựa chọn các cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo tại nước ngoài bằng kinh phí của nhà nước để tạo cán bộ nguồn cho bộ máy quản lý du lịch.

 • Nâng cấp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp du lịch thông qua việc kết hợp với các cơ sở đào tạo trong nước mở các lớp đào tạo theo những hình thức phù hợp.

 • Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức mỗi người dân, đặc biệt là học sinh phổ thông trung học về đặc điểm của các ngành nghề du lịch, nhấn mạnh các ưu thế (Có cơ hội giao tiếp rộng, tiếp cận được văn hóa của nhiều nước, công việc không đơn điệu ...) đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thử thách của nghề nghiệp (Làm việc vào các ngày, giờ nghỉ, cường độ làm việc...). Hoạt động tuyên truyền, giáo dục này nhằm vào mục tiêu định hướng cho việc lựa chọn đúng nghề, khuyến khích lòng yêu nghề, khắc phục các tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc hiện có về nghề nghiệp.

 • Tổ chức th­ường xuyên các lớp bồi dư­ỡng kiến thức về quản lý và văn hóa kinh doanh du lịch cho tất cả đội ngũ lao động du lịch trên địa bàn.

 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và đào tạo lại về nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn du lịch, ngoại ngữ cho đội ngũ lao động du lịch là hộ kinh doanh cá thể, người dân địa phương tham gia kinh doanh du lịch, các lực lượng đang lao động trong các đơn vị du lịch trên địa bàn và các nhà quản lý du lịch.

 • Bên cạnh việc đào tạo nghiệp vụ ngoại ngữ, cần chú ý đến cung cấp kiến thức về môi trường sinh thái như: cảnh quan tự nhiên, các giá trị du lịch sinh thái, hiểm họa môi trư­ờng sinh thái với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xã hội hóa du lịch... Các kiến thức về nhu cầu, sở thích, thói quen, tập quán giao tiếp ứng xử của khách du lịch (cả khách quốc tế và khách nội đia).

1.2. Cơ quan có trách nhiệm

 • UBND tỉnh Hòa Bình

 • Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

 • Các cơ quan sở ban ngành có liên quan

 • UBND huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và TP Hòa Bình

 • Các doanh nghiệp du lịch

1.3.  Phương pháp thực hiện

Trong thời gian tới, để phát triển chất lượng nguồn nhân lực, Hòa Bình cần tập trung kết hợp đào tạo với các hình thức khác nhau như dài hạn, ngắn hạn, trực tiếp, gián tiếp. Tăng cường kết hợp với các cơ sở đào tạo đủ điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.

1.4.              Nguồn kinh phí thực hiện

 • Ngân sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh.

 • Từ nguồn đóng góp của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

 • Từ các nguồn tài chính khác.

2.                     Giáo dục cộng đồng

2.1.              Nội dung

Giáo dục nhận thức của cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình tập trung vào các nội dung chính:

 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số về lợi ích và vai trò của du lịch như những công cụ phương hướng phát triển có vai trò quan trọng trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

 • Giáo dục bồi dưỡng những kiến thức về văn minh thương mại, văn minh du lịch cho cộng đồng dân cư tại các khu vực phát triển du lịch để tạo ra những hành vi ứng xử phù hợp với các hoạt động du lịch.

 • Triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng như cấp nước sạch, giáo dục, y tế… để nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng đồng tại các khu vực phát triển du lịch đồng thời phát triển hình ảnh tốt về các hoạt động du lịch trong nhận thức của cộng đồng dân cư.

2.2.  Cơ quan có trách nhiệm

 • UBND tỉnh Hòa Bình

 • Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

 • Các cơ quan sở ban ngành có liên quan

 • UBND huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và TP Hòa Bình

 • Các doanh nghiệp du lịch

2.3. Phương pháp thực hiện

Giáo dục cộng đồng trong quá trình phát triển du lịch phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình phát triển một cách liên tục với nhiều hình thức khác nhau, chú ý đến vấn đề về đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng, phải căn cứ vào điều kiện thực tế của cộng đồng để xây dựng các phương pháp giáo dục cộng đồng có hiệu quả. Trong quá trình giáo dục cộng đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đóng vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng trong khi các doanh nghiệp du lịch sẽ là những chủ thể tham gia trực tiếp vào việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng.

2.4.  Nguồn kinh phí thực hiện

 • Ngân sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh.

 • Từ nguồn đóng góp của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn.

 • Từ các nguồn tài chính khác.

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncongdulichthongminh21.jpg

cong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân