1.  Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư

 • Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, chú trọng tại các khu du lịch mới và đến các điểm tài nguyên du lịch; trong đó ưu tiên phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và các công trình dịch vụ du lịch, các công trình vui chơi giải trí.
 • Phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng cao và xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình.
 • Phát triển số lượng các khu, điểm du lịch tạo thêm điểm đến cho khách du lịch: Ưu tiên phát triển du lịch trên các đảo, bán đảo. Tạo sản phẩm du lịch riêng, hấp dẫn.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, ưu tiên nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và lao động trong ngành du lịch và nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng dân cư tại các khu du lịch.
 • Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, đầu tư cho giảm thải và tái chế các chất thải từ du lịch.
 • Tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử và phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch.
 • Xây dựng phát triển hệ thống an ninh và an toàn du lịch.
 • Xây dựng trung tâm thông tin tư vấn đầu tư phát triển du lịch.

2.            Nhu cầu vốn đầu tư và các dự án ưu tiên đầu tư

2.1.              Nhu cầu vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình là 8.388,871 tỷ đồng, được phân thành các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn 2016 - 2020: 2.827,491 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2021 - 2025: 4.161,380 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2026 - 2030: 1.400,000 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Stt

Hạng mục

Kinh phí

(triệu đồng)

Giai đoạn thực hiện

Tỷ lệ

2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2030

1

Ngân sách nhà nước

838.871

527.491

261.380

50.000

10,00%

2

Xã hội hóa

7.550.000

2.300.000

3.900.000

1.350.000

90,00%

 

Tổng

8.388.871

2.827.491

4.161.380

1.400.000

100,00%

2.2.              Cơ cấu vốn đầu tư
 • Vốn ngân sách nhà nước: 838,871 tỷ đồng (chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư). Ngân sách nhà nước chủ yếu hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch, xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực,…
 • Vốn xã hội hóa: 7.550 tỷ đồng (chiếm khoảng 90% tổng vốn đầu tư). Nguồn vốn này chủ yếu tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch,…
  1. Các dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước

Nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là 838,871 tỷ đồng, được phân thành các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn 2016 - 2020: 527,491 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2021 - 2025: 261,380 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2026 - 2030: 50,000 tỷ đồng.

Thông báo mới

Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Thông báo Cuộc thi Video clip quảng bá Khu du lịch hồ Hoà Bình, lần thứ I - năm 2019


Thông báo Cuộc thi “Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân