Hướng tới kỷ niệm 135 năm thành lập, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hòa Bình, quá trình thành lập, phát triển của tỉnh trong 135 năm qua và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Hướng dẫn  số 22-HD/BTGTU, ngày 11/8/2021 Hưỡng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (22/6/1886-22/6/2021),30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình (01/10/1991-01/10/2021).

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trọng tâm là  tuyên truyên trên băng zôn, pa nô., áp phích, bảng điện tử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… trên địa bàn tỉnh với tinh thần hướng về cơ sở. Bên cạch đó Hướng dẫn cũng đưa ra mục đích yêu cầu của công tac tuyên truyền là phải tôn vinh, giữ gin và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung. Đặc biệt là nghệ thuật Chiêng Mường và Mo Mường Hòa Bình, tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và các khu vực thông qua các hình thức giao lưu và quảng bá văn hóa, tổ chức các sự kiện văn hóa, tạo điều kiện cho xã hội hóa về văn hóa, thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch của tỉnh. Công tác tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo công tác phòng, chống Covid -19 đồng thời góp phần khơi dậy long tự hào của các dân tộc tỉnh Hoà Bình, nơi được coi là trung tâm của nền “Văn hóa Hòa Bình” một trong những chiếc nôi phát triển  của loài người để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

(Có Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền đính kèm)

Nguyễn Ngọc Linh

Thông báo mới

Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triển


Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tiềm năng Du lịch Đà Bắc


Mai Châu được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh


Di tích lịch sử trên lòng Hồ Hòa Bình


Tiềm năng Du lịch Hòa Bình và tiềm năng phát triểncong ty co phan

applaza 585x320

baotangmuong

Ecolodge final logo

Hoa Binh Tourist Logo

nha hang lan dung

DA GIANG

Khách sạn Đồng Nhân